8:7ח׳:ז׳
1 א

והיה ראשיתך מצער. ראשיתך שעברה מצער לפי אחריתך שישגה מאוד: