8:5ח׳:ה׳
1 א

אם אתה תשחר וגו'. יעיר עליך את זכותך: