8:3ח׳:ג׳
1 א

האל יעות משפט. הה"א נקוד פתח ומליצתו לשון תימה: