8:2ח׳:ב׳
1 א

ורוח כביר. רוח דברים:

2 ב

כביר. ל' רוב: