7:7ז׳:ז׳
1 א

לא תשוב עיני. לאחר מיתה וכאן כפר איוב בתחיית המתים: