7:3ז׳:ג׳
1 א

כן הנחלתי לי. משמים: ירחי שוא ויסורין אותו צבא הניתן לאנוש אלי ארץ:

2 ב

ולילות עמל מנו לי. (מן השמים):