5:6ה׳:ו׳
1 א

כי לא יצא מעפר. מכה הבאה על האדם לא לחנם הוא ולא מן העפר תצמח לו: און הוא לשון שבר: