5:5ה׳:ה׳
1 א

אשר קצירו. של רשע:

2 ב

רעב יאכל. כי ימות רשע יבואו הרעבים שקיצץ בחייו וישתלמו גזילותיו מנכסיו:

3 ג

ואל מצנים יקחהו. כמו ויקחו אליך (שמות כה) כלומר לצורך העני הנושע מצינים וכלי זיין של רשע זה יקחהו השופט הממונה לכך:

4 ד

ושאף. ובלע איש איש מן הצמים שגזל בחייו:

5 ה

חילם. ממונם שגזל זה בחייו: