5:4ה׳:ד׳
1 א

ירחקו בניו. זו היא קללה שקיללתיו:

2 ב

וידכאו. בדגש הוא ידוכאו ואם הוא נקוד רפי משמש ידכאו אחרים: