5:23ה׳:כ״ג
1 א

אבני השדה. מין אדם הן:

2 ב

וחית השדה. הוא שנקרא גרוש"ה בלע"ז וזו היא חית השדה ממש ובלשון משנה תורת כהנים נקראים אדני השדה:

3 ג

השלמה לך. יהיה לה שלום עמך: