42:10מ״ב:י׳
1 א

שב את שבות. איוב בהתפללו שב נופל לומר בענין זה והרי הוא כאילו כתיב והשיב את שבות איוב:

2 ב

בהתפללו בעד רעהו. בזכות שהתפלל על כל ריע וריע שלו:

3 ג

למשנה. על אחד שנים (נראה דקאי גם על מ"ש למעלה שהיה לו לומר להשיב מהר"ז) ולא דקדק המקרא במלתו: