40:29מ׳:כ״ט
1 א

התשחק. אם תשחק ותטייל בו כאילו הוא צפור קטן:

2 ב

ואם תקשרנו. לצוארי (ס"א לצורך) נעריך הקטנים שיטיילו בו כצפרים קטנים שנותנין לתינוקות לטייל ולפייסו: