40:28מ׳:כ״ח
1 א

היכרות ברית עמך. אם יכרות ברית לעבדך שתקחנו להיות לך עבד עולם: