40:19מ׳:י״ט
1 א

ראשית דרכי אל. מבראשית נברא ראש לבהמות:

2 ב

העושו. הקב"ה בעצמו ישחטנו: