4:9ד׳:ט׳
1 א

מנשמת אלוה יאבדו. מנשיבת סערתו וכעסו:

2 ב

ומרוח אפו יכלו. כלים תמיד ועל דור המבול דיבר: