4:6ד׳:ו׳
1 א

הלא. עתה סופך מוכיח על תחלתך שיראתך שהיית ירא שמים:

2 ב

כסלתך. היא (ע' תוס' ב"מ נח), מחמת כסילות היא ולא מדעת שלימה וכן תקותך ותום דרכיך הכל כסילות: