4:4ד׳:ד׳
1 א

יקימון. רגילות הם מליך להקים את הכושל: