4:3ד׳:ג׳
1 א

הנה יסרת רבים. שהרבו דברים הוכחתם ויסרתם:

2 ב

וידים רפות. ויגורות מפורענות הבא עליה' אתה היית רגיל לחזקם ולומר אל תירא שכך הוא מדת הדין: