4:20ד׳:כ׳
1 א

מבקר לערב יכתו. ביום אחד הם כתותים ונדכאים:

2 ב

מבלי משים. על לב לשוב לקונם:

3 ג

לנצח יאבדו. וגם זה הוא מקרא חסר: