39:8ל״ט:ח׳
1 א

יתור הרים מרעהו. הוא עצמו תר לו מקום מרעה: