39:27ל״ט:כ״ז
1 א

אם על פיך יגביה נשר. השכינה שנאמ' כנשר יעיר קינו (דברים ל״ב:י״א) היה מסלק פמליא שלו שלא יזיקו לאהרן בבואו אל הקדש ביו"ה: