39:25ל״ט:כ״ה
1 א

בדי שופר. ל' די השיב לו בהרבה שופר:

2 ב

יאמר האח. ל' שאומרים (העוברים) כשהן שמחין כמו שאומרים אהה מחמת צער: