39:19ל״ט:י״ט
1 א

רעמה. לשון רעם ובעתה כמו רעמו פנים: