39:15ל״ט:ט״ו
1 א

ותשכח כי רגל תזוריה. לביצתה תבקענה: