38:8ל״ח:ח׳
1 א

בדלתים ים. חול גבול לו:

2 ב

בגיחו. בהמשכתו יוצא מן התהום כמו גוחי מבטן מושכי: