38:40ל״ח:מ׳
1 א

ישוחו. עומדי' צפופי':

2 ב

למו ארב. לארוב כן דרך האורבי' לשוח ולכוף עצמן כדי שלא יכירו בהם: