38:37ל״ח:ל״ז
1 א

יספר. ידבר ויזהיר תפקיד':

2 ב

ונבלי. עשויין כנודות והגשמים כנוסים בו שם, כמו נבל יין: