38:34ל״ח:ל״ד
1 א

התרים לעב קולך. לצוות עליו להתקשר בחשכת מים להיות שפעת מים מתכסך והוא קדירת העבים כמו או חשך לא תראה (לעיל כב) או שפעת מים. על פיך יכסך מן השמים: