38:32ל״ח:ל״ב
1 א

מזרות. כל שאר מזלות:

2 ב

ועיש. כוכב גדול שבכימה והרבה כוכבים קבועים בו ונטל שני כוכבים ממנה לפתוח ארובות המבול ונבקעו במזל טלה ועתיד הקב"ה להחזירם לה תנחומא: