37:16ל״ז:ט״ז
1 א

מפלשי עב. גילוי עב ל' מבוי מפולש כלומר לארכן ולרחבן של עבים:

2 ב

התדע. עליהם מפלאות תמים דעים: