37:15ל״ז:ט״ו
1 א

בשום אלוה. חק ברית עליהם היאך תלוים במאמר: