37:10ל״ז:י׳
1 א

מנשמת. מרוחו:

2 ב

ורוחב מים במוצק. ביציקה לפורענות: