36:7ל״ו:ז׳
1 א

לא יגרע מצדיק עיניו. עד אשר עם מלכים יושיבם: