36:33ל״ו:ל״ג
1 א

יגיד עליו רעו. ידרוש להם לבדוק להם במעשיה' ולשוב אליו:

2 ב

מקנה. וזהו קנין שנקנין בו הגשמים:

3 ג

אף על עולה. גם למעלה למעלה (עולה כך) כמו ישובו אל על (הושע ז) או הקם אל (שמואל ב כג) ורבותינו פירשוהו קניין אף וחמה על המגיס דעתו אבל הניקוד שנקד מקנה פתח מוכיח שהוא אינו דבוק לאף שאילו הי' דבוק הי' נקוד קמץ ולא הי' בו פיסוק הטעם שהוא נטעם ברביעי: