36:30ל״ו:ל׳
1 א

הן פרש. (על העב את אורו) ושרשי הים כסה בו: