36:23ל״ו:כ״ג
1 א

מי פקד עליו דרכו. יצוה עליו מעולם את הדרך הזה תלך: