36:14ל״ו:י״ד
1 א

תמות בנוער. ובשינוק שעליהם נפשם: