36:13ל״ו:י״ג
1 א

וחנפי לב. שהם רשעים הם ישימו אף. בבא ייסורין עליהם מחרפים ומגדפים:

2 ב

ולא ישועו. לפניו בתחינה:

3 ג

כי אסרם. כשהוא אוסרן בייסורין לפיכך לא ירפאם: