35:8ל״ה:ח׳
1 א

לאיש. אשר כמוך יוכל ויועיל רשעך וצדקתך, ראה רשעים רבים אשר: