35:15ל״ה:ט״ו
1 א

ועתה. דע לך כי אין היא פקידת (אפו) זאת עליך אינה כלום לפי רוב עוונותך:

2 ב

ולא ידע בפש מאד. ברוב חטאך התנהג הבור' כאילו לא ידעם:

3 ג

בפש. ל' רוב כמו ופשתם (מלאכי ג) וכמו כי תפושו וגו' (ירמיה נ, יא) כי פשה הנגע (ויקרא יג):