35:10ל״ה:י׳
1 א

ולא אמר. הרשע:

2 ב

איה אלוה עושי. לירא מפניו:

3 ג

נותן זמירות. כמו כרמך לא תזמור (ויקרא כה) שמכרית את הרשעים בלילה כגון אמרפל וחביריו ומצרים וסנחרב: