34:34ל״ד:ל״ד
1 א

אנשי לבב יאמרו לי. כי איוב לא בדעת ידבר: