34:26ל״ד:כ״ו
1 א

תחת רשעים. במקומם:

2 ב

ספקם. לאנשי סדום:

3 ג

במקום רואים. לעין כל: