34:25ל״ד:כ״ה
1 א

לכן יכיר מעבדיהם. לפי שהוא מכיר מעבדיהם הטוב והרע ואין צורך לו להתווכח:

2 ב

והפך לילה. עת חשך וצרה להם וידכאו: