32:4ל״ב:ד׳
1 א

חכה. המתין:

2 ב

כי זקנים המה ממנו לימים. האחרים לכן חדל לו עד ששתקו הם, (מענה אליהו):