32:12ל״ב:י״ב
1 א

ועדיכם אתבונן. התבוננתי בכם וראיתי כי אין מוכיח לאיוב: