30:8ל׳:ח׳
1 א

נכאו. בימי מן הארץ שהייתי משפילם ל' נכה רוח: