30:29ל׳:כ״ט
1 א

אח הייתי לתנים וגו'. תנים ובנות יענה עסוקים בבכי כל ימיה':