30:27ל׳:כ״ז
1 א

ולא דמו. אין יכולין לידום ולהחריש: