30:2ל׳:ב׳
1 א

גם כח ידיהם למה. היה לי באותן הימים רשעים היו ולא תועלת בהם כי פורענות בא על ידם:

2 ב

עלימו אבד כלח. זקנה: